Databáze - Normalizace

Největší komplet materiálu nabízí Databáze normalizace. Převážně filmové ukázky tvoří obsáhlý přehled fenoménů, jež určovaly ráz období mezi lety 1969–1989 v Československu. Anotace a otázky k materiálům jsou didakticky konstruovány směrem k základním a středním školám, struktura této “encyklopedie” si však klade za cíl oslovit i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost. Pro lepší orientaci uživatele, jenž nechce materiálem jen nahodile procházet, by měl sloužit Rejstřík.

Databáze „normalizace“, tedy období mezi lety 1969 a 1989, je rozčleněna do několika kapitol, z nichž každá nabízí ještě řadu podkapitol. Struktura kapitol zůstává totožná, podkapitoly a jednotlivá hesla (tagy) se mohou (mírně) měnit (rozšiřovat).

Témata jednotlivých kapitol od sebe nejsou jednoznačně oddělena. Řada z nich se vzájemně prolíná a prostupuje. Například téma práce se objevuje jak v kapitole Hospodářství (zde spíše v souvislosti s makroekonomickými přístupy), tak v kapitole Životní styl (zde spíše kultura práce), téma občanské postoje tvoří součást kapitoly Politika, ale uživatel nalezne související prameny též v oddíle Životní styl a podobně bychom mohli pokračovat. Tato neurčitost je záměrná. Nedomníváme se, že sociální skutečnost jakékoli společnosti lze jednoznačně kategorizovat. Díky prostupnosti tematických oddílů může uživatel k historickým problémům přistupovat z různých perspektiv.

Kapitola přináší základní informace o nejvýznamnějších událostech sledovaného období. Žáci sledují způsoby utváření normalizačního režimu od podzimu 1968 až do srpna následujícího roku a následně mechanismy, jimiž režim svou moc upevňoval.

1 - Raná a vrcholná normalizace, 2 - Pozdní normalizace

Kapitola ilustruje některé jevy charakteristické pro českou společnost v letech 1969–1989. Nejde o úplný popis dobové sociální skutečnosti, ale o výběr témat, který určila nejen povaha zdrojů, ale především didaktický potenciál konkrétního jevu.

1 - Sociální struktura, 2 - Uzavřené prostory, 3 - Veřejné prostory, 4 - Instituce, 5 - Společenské rituály, 6 - Sociální praxe, 7 - Profesní role, 8 - Politické role, 9 - Genderové role, 10 - Symbolické role, 11 - Role v rodině

Téma není představeno z perspektivy tradičních politických dějin, tedy prostřednictvím přehledu významných osobností a událostí v chronologické posloupnosti. Ukázky se zaměřují spíše na reflexi politicky motivovaného jednání, ilustrují dopad politiky KSČ a státu na společnost, představují dobové formy správy věcí veřejných a zobrazují často dramatické situace, v nichž se politická praxe a ideologie prolínají s postoji a hodnotami konkrétních aktérů dobového dění.

1 - Oficiální instituce, 2 - Neoficiální instituce, 3 - Mechanismy vládnutí

Kulturu vnímáme jako rozsáhlý soubor jevů, který zahrnuje oblast vědění, víry, jazyka, hodnot, práva, umění, zvyků, výchovy i jednání. Předpokládáme, že lidem se díky sdílené kultuře jeví svět, který obývají, jako srozumitelný, orientují se v něm.

1- Vzdělání, 2 - Ideologie, 3 - Média, 4 - Oficiální umění, 5 - Alternativní umění, 6 - Zábava, 7 - Architektura, 8 - Spotřeba, 10 - Paměť

Kapitola Hospodářství se formou několika sond dotýká klíčových fenoménů ekonomického života společnosti daného období. Spíše než detailní popis ekonomického života ukazuje několik obrazů charakterizujících specifika státně-socialistické ekonomiky.

1 - Průmysl, 2 - Zemědělství, 3 - Plánování, 4 - Obchod a zásobování, 5 - Služby

V 70. a 80. letech docházelo díky zvýšení standardů sociálního zabezpečení ke zvýšení životní úrovně většiny obyvatel ČSSR. Rozvoj chemického průmyslu, podpora hutnictví, energetiky a strojírenství, které s sebou nesly i vysokou míru zaměstnanosti, však měly zároveň negativní dopad na životní prostředí.

1- Kvalita životního prostředí, 2 - Kulturní krajina, 3 - Přírodní zdroje

Touto problematikou navazujeme na širší témata kapitoly Společnost, zde ovšem klademe větší důraz na postoje, hodnoty a jednání v rámci soukromé sféry (rodina, bydlení, volný čas). Pozornost jsme zaměřili na projevy každodenní sociální praxe, v nichž se zřetelně zrcadlí dobové sociální a kulturní normy.

1 - Práce, 2 - Estetika, 3 - Bydlení, 4 - Volný čas, 5 - Životní události, 6 - Hodnoty