Naše metodické příručky

Věnujeme se přípravě metodických příruček, které slouží učitelům k objevování inspirativních postupů ve výuce. Příručky mají za cíl zprostředkovat rezonující zahraniční koncepty a citlivě je aplikovat do rámce české dějepisné výuky. Zároveň nově otevíráme klíčové dějepisné pojmy a navrhujeme interpretační postupy tak, aby výuková praxe v žácích a studentech rozvíjela kritické historické myšlení. Zamýšlíme se například nad koncepty paměti a vzpomínání, zkoumáme otisky dějin v krajině a veřejném prostoru, kontroverzí poznamenaná témata otevíráme reflexi a vícero úhlům pohledu.

Představujeme takové metody, které propojují progresivní didaktické koncepty a práci s konkrétními pramennými materiály. Zabýváme se způsoby, jak nastavit interakci mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Jde nám o to podpořit účast žáků v procesu osvojování si historického vědění. Orientujeme se proto zejména na projektové vyučování, v němž žáci a studenti sami interpretují historické prameny rozličných žánrů.

Sdílíme s vámi náměty na badatelské aktivity. Navrhujeme nekonvenční nástroje vzdělávání a osnovy usnadňující jejich reflexivní užití ve výuce. V neposlední řadě nabízíme cesty, jak ve výuce pracovat s prameny orální historie, se vzpomínkovou kulturou nebo s audiovizuálními reprezentacemi minulosti.