Městský národní výbor v Dobříši

  1. Jaký rys své práce předseda KNV zdůrazňuje? Nakolik podle vás toto prohlášení odpovídalo skutečnosti?

Ve Studiu Jezerka je předseda Krajského národního výboru (KNV) východočeského kraje RSDr. Václav Jireček tázán na podobnost s praxí seriálového předsedy MNV Bavora. Soudruh předseda klade ve své práci důraz především na kontakty s lidmi, osobní znalost „terénu“. V praxi převládal samozřejmě technokratický přístup. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že odvolání na „znalost terénu“ patřilo a patří k základním legitimizačním verbálním figurám moderních politiků bez ohledu na povahu vládnoucího režimu. Národní výbory vznikaly na konci druhé světové války jako prozatímní revoluční orgány. Deklarovaly se jako orgány samosprávy, které vykonávají veškerou správní moc, pokud není výslovně svěřena jinému orgánu. V rozporu se zásadou samosprávy platila podřízenost nižších stupňů stupňům vyšším. Krajské národní výbory vznikly v souvislosti se změnou ústavy v květnu 1948, v roce 1960 došlo k jejich reorganizaci v souvislosti s další reformou státní správy. Celkově došlo k posílení jejich pravomocí, zejména v hospodářství, místních potřebách a stavebnictví. Nejvyšším představitelem národního výboru byl jeho předseda, který měl i nejvíce pravomocí. Krajské národní výbory disponovaly rozsáhlými pravomocemi v oblasti investic, do jejich působnosti spadaly střední školy, kulturní instituce a zdravotnická zařízení. Obsazování funkcí v krajské administrativě podléhalo schválení KSČ.

Studio Jezerka (ČST, 1986, publicistický pořad)

Studio Jezerka (název podle adresy TV studia) byl pravidelný publicistický pořad Československé televize, v němž se potkával žánr rozhovoru a reportáže. Do studia byli zváni umělci i obyčejní lidé, témata rozhovorů doplňovaly reportáže. Autoři se snažili o zábavný obohacující pořad, který osloví široké vrstvy publika, přesto však nevybočil z dobové normy.