Kolegové na pracovišti

  1. Vysvětlete pojem profesní status. V čem se podle vás liší profesní status učitele a učitelky? Rozhodněte, zda uvedená scéna spíše podporuje, nebo vyvrací obecně sdílené představy o učitelích a učitelkách. Své závěry vysvětlete.
  2. Diskutujte stanovisko vyjádřené Michalem Karfíkem, že „holky většinou na matiku nejsou“. Najděte argumenty, které tuto tezi potvrzují a které vyvracejí. Zjistěte, ve kterých profesích se před rokem 1989 uplatňovaly ženy, „které na matiku byly“. Jak je tomu podle vás dnes?
  3. Požádejte některého z pamětníků, který chodil do školy před rokem 1989, aby vám popsal svou nejméně oblíbenou učitelku. Nakolik se její charakteristické rysy shodují s povahou seriálové postavy Hajské?

Postava upjaté, nervní, vždy však skvěle upravené učitelky Hajské utkvěla v paměti mnoha diváků seriálu My všichni školou povinní. Nejenže zosobňovala téměř všechny negativní znaky profesionální deformace dobových kantorek, ale byla zároveň jakýmsi prototypem frustrovaných „soudružek“, kterým musel patrně každý člověk před rokem 1989 čelit. Lhostejno, zda si na něj „zasedly“ ve škole, v práci, na úřadě nebo v místě bydliště. V debatě se začínajícím učitelem Karfíkem vystupuje navíc učitelka Hajská v roli arogantní kolegyně (nehodlá od eléva přijímat profesní zpětnou vazbu) a uražené matky – perfekcionistky (nechápe, proč by její dcera, premiantka, měla chodit na doučování z matematiky).

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav, propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.