Historické dílny

Historické dílny jsou sérií workshopů, jež si kladou za cíl vytvořit kreativní dialog mezi učiteli, studenty a dalšími zájemci o výuku minulosti. Dílny se zaměřují na aktuální historickou paměť a promýšlejí její možné zapojení do dějepisné výuky.

Témata jednotlivých dílen se koncentrují na různé druhy médií, jejichž prostřednictvím vstupuje historie do veřejného prostoru a utváří sdílenou paměť. Program dílen je vystavěn tak, abychom byli schopni vytěžit vzdělávací potenciál médií. Ze společného dialogu a tvůrčí činnosti budou krystalizovat nápady a podněty, jež bude možné uplatnit ve výuce a v dalším prohlubování zájmu o problematiku výuky o minulosti. V rámci historických dílen klademe důraz na mezipředmětové a interdisciplinární vazby, výuka o minulosti není jen věcí dějepisu, ale i dalších předmětů a společenských rámců.

Během dílen budeme zpracovávat jak velmi tradiční, tak i dynamické formáty a média. V předchozích dílnách jsme se již zaměřili na Wikipedii, muzeum či zámek. Wikipedie představuje poměrně nový fenomén, se kterým se učitelé musí vyrovnávat, zatímco návštěvy muzea nebo prohlídky zámku provází školní výuku již desítky let. Přesto lze s novým, ale i tradičním médiem pracovat ve výuce kreativně. Měli bychom sebe i žáky vést k pokládání těch správných dotazů. Hledání přiléhavých otázek, jež minulost aktualizují a nasvítí ji jako současný a aktuální problém je jedním z hlavních cílů historických dílen.

Historické dílny navazují na konferenci Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa), jež se uskutečnila v Praze na podzim 2014. Pod názvem Historická dílna: dějiny hravě jsou akreditovány MŠMT jako vzdělávací kurz pro učitele. Na přípravě se podílejí studenti magisterského a doktorského studia historie na FF UK v Praze. Na projektu spolupracují Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav českých dějin FF UK. Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č. j. 8206/2015-1-377. 

Kontakt a bližší informace: cenek.pycha@ustrcr.cz


  • Obrazy TGM, 25. října 2017, 13—17 hodin, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Zámecká 197, Lány

Historická dílna Obrazy TGM vznikla jako doprovodný program výstavy T.G.M. Mýty a skutečnost, jež zachycuje, jak se měnilo vnímání osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka v různých etapách novodobých dějiny. Snaží se představit osobnost T. G. Masaryka jako konsensuální ikonu české společnosti a poukázat na skutečnost, jak různé interpretace a desinterpretace T. G. Masaryka v průběhu 20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohledy na jeho osobnost a jeho odkaz.

  • Muzeum komunismu ve věznici, 10. listopadu 2017, 10:15–16:00, Expozice Věznice Uherské Hradiště, Reduta, U Reduty 256, Uherské Hradiště

V budově bývalé věznice v Uherském Hradišti má vzniknout nová expozice. Tato situace, kdy se můžeme projít prostory vězení a přemýšlet o očekáváních a možnostech, které skýtají jakožto výstavní prostor, je východiskem této historické dílny. Během dílny se chceme dotknout otázek spojených s „muzealizací” tohoto místa, ale i obecnějších problémů vzpomínání na komunismus.

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Přihlásit se na dílnu


Ohlasy z Historických dílen