Historické dílny

Historické dílny jsou sérií workshopů, jež si kladou za cíl vytvořit kreativní dialog mezi učiteli, studenty a dalšími zájemci o výuku minulosti. Dílny se zaměřují na aktuální historickou paměť a promýšlejí její možné zapojení do dějepisné výuky.

Témata jednotlivých dílen se koncentrují na různé druhy médií, jejichž prostřednictvím vstupuje historie do veřejného prostoru a utváří sdílenou paměť. Program dílen je vystavěn tak, abychom byli schopni vytěžit vzdělávací potenciál médií. Ze společného dialogu a tvůrčí činnosti budou krystalizovat nápady a podněty, jež bude možné uplatnit ve výuce a v dalším prohlubování zájmu o problematiku výuky o minulosti. V rámci historických dílen klademe důraz na mezipředmětové a interdisciplinární vazby, výuka o minulosti není jen věcí dějepisu, ale i dalších předmětů a společenských rámců.

Během dílen budeme zpracovávat jak velmi tradiční, tak i dynamické formáty a média. V předchozích dílnách jsme se již zaměřili na Wikipedii, muzeum či zámek. Wikipedie představuje poměrně nový fenomén, se kterým se učitelé musí vyrovnávat, zatímco návštěvy muzea nebo prohlídky zámku provází školní výuku již desítky let. Přesto lze s novým, ale i tradičním médiem pracovat ve výuce kreativně. Měli bychom sebe i žáky vést k pokládání těch správných dotazů. Hledání přiléhavých otázek, jež minulost aktualizují a nasvítí ji jako současný a aktuální problém je jedním z hlavních cílů historických dílen.

Historické dílny navazují na konferenci Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa), jež se uskutečnila v Praze na podzim 2014. Pod názvem Historická dílna: dějiny hravě jsou akreditovány MŠMT jako vzdělávací kurz pro učitele. Na přípravě se podílejí studenti magisterského a doktorského studia historie na FF UK v Praze. Na projektu spolupracují Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav českých dějin FF UK. Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č. j. 8206/2015-1-377. 

Kontakt a bližší informace: cenek.pycha@ustrcr.cz


 

Životopisné památníky, rodné domky, původní pracovny a další místa spojená s historickými osobnostmi tvoří specifickou vrstvu české muzejní krajiny. Mnohé z nich jsou otevřené jen na objednání a expozice jsou zakonzervované desítky let. Jiné prošly v posledních letech rekonstrukcí a lákají řadu návštěvníků. Co se na těchto místech vlastně vystavuje: literatura, národní dějiny, pohled do soukromí historických osobností? O čem vypovídá nezřídka zpětně inscenovaná autenticita těchto míst? Co nám řekne pohled na mapu těchto míst? Jak produktivně naložit s těmito místy školních exkurzí? Tyto a další otázky si klade historická dílna, která se odehraje ve dvou takovýchto objektech: památníku Františka Palackého a Ladislava Riegra a v Muzeu Antonína Dvořáka.

Návštěvy hradů a zámků představují tradičně oblíbenou aktivitu, jejímž prostřednictvím si nemalá část veřejnosti utváří své představy o minulosti. V rámci dílny se společně pokusíme tento zdánlivě stabilní a samozřejmý fenomén kriticky reflektovat. Jaké příběhy nám předávají výklady zámeckých průvodců? O kom a v jakých souvislostech si při prohlídkách dobových interiérů vyprávíme? Co lze vyčíst z dochované architektury a mobiliáře těchto objektů? Jaké didaktické cíle a dějepisná témata je vhodné spojit s jejich návštěvou? Jaké otázky můžeme hradům a zámkům klást v kontextu historického vzdělávání? V rámci dílny navštívíme standardní 50-minutový prohlídkový okruh zámku.


Ohlasy z Historických dílen