Generační střety

  1. Popište, co jste viděli v ukázce.
  2. Popište vybavení interiéru rodinné vily s ohledem na sociálně příznakové prvky.
  3. Co charakter oslavy a vybavení bytu vypovídají o sociálním statutu lékařské profese? Zohledněte v rámci zhodnocení dobový charakter socialistické společnosti.
  4. Co je podstatou sporu mezi synem a otcem? Proč Karel hovoří o boji generací? Čeho se tento boj týká? Jaké hodnoty se v tomto sporu zrcadlí?
  5. Mění nějak celkové vyznění situace motiv alkoholu?
  6. Co generační spor vypovídá o charakteru společnosti? Pokuste se vymezit negativa i pozitiva představeného modelu sociálních vztahů.
  7. Pokuste se ukázku zhodnotit perspektivou zachycených vztahů mezi muži a ženami. Liší se nějak jejich sociální role v rodině?

Ukázka zachycuje oslavu v rodině primáře Sovy (Ladislav Chudík) z populárního seriálu Nemocnice na kraji města. Prostředí rodinné vily, v němž se vypjatá scéna sporu otce a syna (Ladislav Frej) odehrává, má výrazné sociální znaky, které mohou žáci v rámci analýzy ukázky reflektovat. Zajímavé je oblečení přítomných, podoba stolování, vybavení interiéru a přítomnost „hospodyně“ Emy (Marie Motlová). Tyto motivy lze poměřovat komunistickým ideálem rovnostářské společnosti, neboť jednoznačně poukazují na privilegovanou pozici lékařů. Lze pátrat po tom, proč režim připouštěl takto příznakové zobrazování sociální role lékařů. Mohli by být takto zachyceni třeba funkcionáři KSČ? Žáci se mohou zamýšlet nad tím, co tento vysoký sociální statut lékařů odráží, mohou jej srovnávat s dnešní situací. Další zajímavé téma představuje zachycený generační spor a související názory primářova syna Karla. Společnost je zde představena optikou napětí mezi mladou, starou a střední generací. Karel hovoří dokonce o boji. Vyznívá představený model společnosti založené na generačním sporu nutně negativně? Co je dle Karla smyslem tohoto boje? Lze jej nějak usouvztažnit k ideologickému pojetí třídního boje, k němuž docházelo před revolucí? Pozornost můžeme věnovat i rozdělení genderových rolí.

Nemocnice na kraji města (1977, r. Jaroslav Dudek)

Nemocnice na kraji města je klasickým produktem seriálové tvorby 70. a 80. let, jehož oblíbenost dokládá množství repríz i pozdější pokračování v koprodukci České televize z roku 2003. Seriál nás provází osudy lékařů z oddělení ortopedie, kterému šéfuje primář Sova, na kterém slouží nezapomenutelný doktor Štrosmajer a které zobrazuje dobovou ideologickou normu fungování socialistického zdravotnictví. Scenárista Jaroslav Dietl v Nemocnici vyhověl tzv. společenské objednávce na vytvoření prorežimního díla a epického vyprávění na pokračování, pro které jsou charakteristické psychologicky propracované postavy a mezilidské vztahy, tak jako ve většině jeho seriálů. Jednu rovinu proto tvoří nenásilná prezentace norem a hodnot společnosti reálného socialismu. Pro autora důležitější druhou rovinou jsou pak osobní vztahy, do kterých bylo možné v omezené míře promítnout i kritický pohled na tehdejší dobu.