5 - Služby

Podkapitola Služby zachycuje dobové praktiky, jež souvisely se vztahem k zákazníkovi. Ilustruje specifickou kvalitu dobových služeb a chování jejich poskytovatelů. Žáci si mohou všimnout konsenzu mezi poskytovateli a příjemci služeb a přemýšlet nad důvody tohoto stavu. Sledují tyto praktiky v širším společenském kontextu – v restauracích, řemeslech, ve zdravotnictví. Domýšlejí důsledky těchto modelů práce pro národní hospodářství i pro mentalitu populace, mohou uvažovat o životnosti těchto kulturních vzorů a jejich dopadu na současnost.

Literatura k tématu:
PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. sv. vyd. Brno: Doplněk, 2009. ISBN 80-7239-147-X.
Čurda, Dušan a Holub, Karel. Potravinářství, hotelnictví. 1. vyd. Praha: Scientia, 2004. 33 s. Stručné dějiny oborů. ISBN 80-7183-292-8.