1 - Sociální struktura

Jedna z nejrozsáhlejších částí této kapitoly ukazuje způsoby, jak můžeme porozumět dobové struktuře společnosti. Jednotlivé modely propojují popis sociální skutečnosti s pojmy, jež slouží k její interpretaci. Najdeme tady kategorizaci podle politického klíče (nomenklatura, disent, „obyčejní lidé“), genderovou i generační (mládež, ženy a muži, staří lidé, generace, rodina). Nejde přitom o postižení všech kategorií, podle nichž bychom mohli společnost hierarchizovat, ale spíše o upozornění, že neexistuje pouze jeden univerzální přístup ke společnosti, ale že se jednotlivé přístupy mohou doplňovat a překrývat. Žáci jsou s touto variabilitou konfrontováni, což může obracet jejich pozornost ke způsobům vymezování společnosti. Objevují se zde i kategorie jako „menšiny“ nebo „lidé na okraji“, které problematizují obraz sociálně nekonfliktní společnosti v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Literatura k tématu:
KALINOVÁ, Lenka. K sociálním dějinám Československa v letech 1969-1989. Praha: Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, 1999. 102 s. Studie z hospodářských dějin; č. 12. ISBN 80-7079-311-2.
VANĚK, Miroslav, ed. Obyčejní lidé--?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009. 3 sv. Historie. ISBN 978-80-200-1791-8.
VANĚK, Miroslav, ed. a URBÁŠEK, Pavel, ed. Vítězové? Poražení?: životopisná interwiew. Díl 2, Politické elity v období tzv. normalizace. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. 831 s. Obzor; sv. 61. ISBN 80-7260-141-5.